GDPR – Ochrana os. údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Synergy Health Care s.r.o., so sídlom IČO: 46079572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24222/R (ďalej len „spoločnosť SHC“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť Synergy Health Care s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu PharmDr. Martina Bukvaya, e-mailová adresa , telefónne číslo +421903315829.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

Účely: registrácia užívateľa a prevádzka aplikácie Pharma Register,

Spoločnosť SHC spracúvana na účely registrácie a prevádzky aplikácie Pharma Academy a na marketingové účely nasledovné osobné údaje:

 Využívajú sa len údaje zadané do profilu, prípadne uvedené v životopise: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, prípadne ďalších schopnostiach a kurzoch uvedených v profile alebo v životopise.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SHC je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie a prevádzky aplikácie Pharma Register.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • webhostingová spoločnosť: WebSupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, vedená Okresný súd Bratislava I, vložka číslo: 63270/B,

  • spoločnosť, ktorá zverejnila inzerát, ktorej sami dobrovoľne zasielate svoj životopis za účelom uchádzania sa o zamestnanie

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v aplikácii Pharma Register.

Účely: marketingové účely – zasielanie noviniek

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SHC je nevyhnutné na zabezpečenie marketingových účelov spoločnosti SHC.

Spoločnosť SHC spracúvana na účely registrácie a prevádzky aplikácie Pharma Register a na marketingové účely nasledovné osobné údaje:

 meno, priezvisko, e-mailová adresa

Využívame profilovanie.

Osobné údaje na marketingové účely nie sú sprístupňované žiadnym tretím stranám. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v aplikácii Pharma Academy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ bol udelený súhlas so spracúvaním na marketingové účely. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a tým ukončiť akékoľvek využívanie Vašich údajov na marketingové účely.

3.    Práva dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

(i) požadovať prístup k osobným údajom,

(ii) na opravu osobných údajov,

(iii) na vymazanie osobných údajov,

(iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť osobných údajov a

(vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SHC:

a)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
b)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.