Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Synergy Health Care, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2004/12-10, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 079 572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24222/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.pharmaregister.sk (ďalej len „Webová stránka“) a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Synergy Health Care, s. r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.
 3. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:Klient

  je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
  Záujemca o prácu / Uchádzač
  je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
  Životopis
  je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu.
  Databáza životopisov Prevádzkovateľa
  je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.
  Služby
  predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.
  Cenník
  je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.
  Pracovná ponuka
  je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke.

  Služby poskytované Záujemcom o prácu

 1. Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu, užívateľského mena a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
 2. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

 

  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke; táto Služba je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na Webovej stránke.
  2. Vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk zverejnených na Webovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na  ním uvedenú e-mailovú adresu.
  3. Uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka.


Ochrana Osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ v rozsahu Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu eviduje Životopisy v Databáze životopisov Prevádzkovateľa uložené Záujemcami o prácu, zároveň archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu (ďalej len „Reakcia“) na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim Klientom sprístupňuje/poskytuje Životopisy a umožní spracovať Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.
 2. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke odoslané Záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.
 3. Pred vytvorením Životopisu na Webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku Záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 4. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Pracovné ponuky odoslané Záujemcami o prácu zahŕňajú:
  1. Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón),
  2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  3. Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,
  4. Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,
  5. Požadovaný druh pracovného pomeru,

 

 1. Uvedenie ďalších údajov v Životopise a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o prácu.
 3. Pred vytvorením Životopisu na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené/poskytnuté prostredníctvom počítačovej siete Internet. Záujemca o prácu prostredníctvom Webovej stránky je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie/poskytnutie Životopisu v Databáze životopisov Prevádzkovateľa. Po ukončení zverejnenia Životopisu uvedenej Záujemcom o prácu, Životopis resp. v ňom uvedené údaje budú neprístupné a budú uschovávané v Databáze Životopisov Prevádzkovateľa pre prípad ich budúcej aktualizácie a sprístupnenie/poskytnutie Záujemcom o prácu.
 4. Pred odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym Klientom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľom.
 5. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Životopisoch uložených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti a to formou sprístupnenia/poskytnutia Životopisov evidovaných v Databáze životopisov  Prevádzkovateľa svojim Klientom.
 6. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Reakciách Záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou archivácie Reakcií odoslaných Záujemcom o prácu na Pracovné ponuky zverejnené Klientmi.
 7. Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa a/alebo Záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
 9. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.
 10. Prevádzkovateľ informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Klientovho používania Webovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Klientovho používania Webovej stránky súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookie. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.
 11. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky


Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
  3. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:

 

   1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
   2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
   3. Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),
   4. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
   5. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
   6. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
   7. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,
 1. Prístup do databázy Životopisov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.
 2. Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane Webovej stránky.
 3. Zverejnenie reklamných bannerov.
 4. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).
 5. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka.


Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 3. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.
 4. Objednávka musí obsahovať minimálne:
  1. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
  2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,
  3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,
  4. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),
  5. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.
 5. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 6. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 7. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami 22.D a nasl. VOP,
   2. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
   5. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom.
 8. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 9. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.
 2. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.
 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.
 4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
 5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 8. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba“), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 903 315 829, e-mailom na adresu: martin.bukvay@pharmaregister.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 13.11.2016